Общи условия за ползване на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

 

Важно: Приемането на тези Общи условия е със силата на договор между ВИП Инвест Ланд ООД и ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

1. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.2. “ВИП Инвест Ланд” ООД е търговско дружество, ЕИК 117678113, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. Стефан Караджа 10,  тел. (+359 82) 834 189, e-mail: office@vaconsult.eu, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него портал: http://propertybank.eu/ е лице, нерегистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност.

1.3. Уебсайтът http://propertybank.eu/ е клубен портален уебсайт (портал) – виртуален програмно-информационен ресурс, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни и програмни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

1.4. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.7. "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД информационни услуги и ресурси.

1.9. „Потребителски профил” е обособена част в http://propertybank.eu/, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от http://propertybank.eu/, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до личната си пощенска кутия,  да стане член на клуба и др.

1.10. „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в http://propertybank.eu/ (Банка имоти).

1.11. „Парола” е генериран от администратора код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1.12. „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията и коментарите и съдържанието на личната страница, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на http://propertybank.eu/ с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта http://propertybank.eu/ за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.

1.13. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.14. "Уебсайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

1.15. “Форум” е Уебсайт, чието съдържание са коментари, описания на събития и други информационни материали, представени в членовете на клуба.

1.16 „Собственици”  са физическите,юридическите лица ,държавата и общините,които са придоби ли имоти на правно основание или имащи правото да управляват чужди имоти.

1.17 „Ползватели” са всички физически, юридически лица,държавата и общините,които желаят да придобият или наемат нови имоти и земеделски земи с цел обработване.

1.18 „Посредници” това са основно професионалните брокери на имоти,фирми и агенции занимаващи се с покупко-продажба на земеделска земя и имоти, както и предприемчиви хора,желаещи да се занимават с управлението на земеделски имоти. 

 

 

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. ВИП Инвест Ланд ООД чрез Уебсайта http://propertybank.eu/ предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Част от Услугите на Уебсайта http://propertybank.eu/ се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са:

- достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта http://propertybank.eu/ - новини, обяви, информация за предстоящи събития, обучения и семинари, каталог с електронни връзки към български и чуждестранни сайтове, свързани с агробизнеса, или друго предоставено от ВИП Инвест Ланд ООД съдържание, както и Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайтаhttp://propertybank.eu/;

- възможност за on-line връзка с администраторите на Уебсайта http://propertybank.eu/ , където ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да задават своите въпроси;

2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайта http://propertybank.eu/ е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата. Такива са:

- услугата “Лична страница”, състояща се в предоставяне на ограничено по размер свободно дисково пространство на сървър на ВИП Инвест Ланд ООД, на което ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да създаде свой Уебсайт с професионална насоченост по предварително определен модел;

- услугата “Форум”, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да публикува свои практики, коментари, мнения и предложения;

- услугата “Електронна пощенска кутия” включва предоставяне на ПОТРЕБИТЕЛЯ на една безплатна електронна пощенска кутия, до която той има достъп през своя Потребителски профил и която му предоставя възможност, при спазване изискванията на настоящите Общи условия, да изпраща и получава електронни съобщения с определен максимален размер, да съхранява и систематизира адреси на електронни пощенски кутии, електронни съобщения и файлове в ограничено по размер дисково пространство и др.;

- услугата “Форум”, предоставяща възможност за задаване на теми за дискусия и публикуване на мнения, изображения, електронни препратки и друго Потребителско съдържание във връзка с тях;

- поръчка на Демо версии на предлаганите програмни приложения, предоставени на регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ чрез Уебсайта http://propertybank.eu/.

2.4. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ВИП Инвест Ланд ООД във връзка с предлагането, осъществяването на достъп и използването на платени услуги посредством Уебсайта http://propertybank.eu/ се уреждат съгласно правилата, описани в Общите условия за ползване на съответните платени услуги, достъпни през Уебсайта http://propertybank.eu/.

 

3. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта www.propertybank.eu („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на Уебсайта www.propertybank.eu („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2.

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес http://propertybank.eu/ по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

3.3. За да може да използва услугите по т. 2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line).

3.3.1 В процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия на Сайта и натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.3.2 С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от Банка Имоти услуги. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Банка Имоти данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

3.3.3 При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма данни, Банка Имоти има право да откаже регистрацията.

 

4. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и имейл. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име, а на посочената от него електронна поща получава личната си парола, генерирана от сайта. Чрез тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.3.

4.2. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите по т. 2.3.Банка Имоти не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до определен потребителски профил.

4.4. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е забравил паролата си, той заявява това пред администратора, като изпраща съобщение посредством бутона „Забравена парола“ и получава нова парола на електронната си поща.

4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да, уведомява незабавно Банка Имоти в случай на неправомерен достъп до неговия профил, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите предпазни мерки, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от профила му чрез използването на неговата парола.

4.6. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта www.propertybank.eu, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на ВИП Инвест Ланд ООД. Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва, настройва, активира или деактивира използването на различни услуги по т. 2.3. на Банка Имоти и да актуализира данните, предоставени при регистрацията.

4.7. За да получи достъп до платените услуги на Уебсайта www.propertybank.eu, ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва вече направената си регистрация.

4.8. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил с едни и същи данни.

 

5. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

5.1. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ВИП Инвест Ланд ООД.

5.2. При извършване на промени в Общите условия, ВИП Инвест Ланд ООД ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта www.propertybank.eu. Те влизат в действие от момента на публикуването им.

5.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие.

 

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ,ПОЛЗВАЩИ УСЛУГИТЕ НА БАНКА ИМОТИ

6.1 Собственика на земята, независимо дали е физическо или юридическо лице, с малко имоти,държавата или общините,  или е фонд с много земя за да придобие качеството на „Потребител” първо трябва да се регистрира в системата и да избере и плати пакет според своите нужди.

 

6.2Собственика има правото да визуализира на картата всички свои имоти,като за целта той може да предостави своя zem файл за землището,в което се намират те и нашите специалисти по поддръжка на системата ще заредат файла във платформата.

 

6.3Потребителят има право да коригира данните и да отрази  промени в системата, в редките случаи когато данните в системата се различават от данните,които потребителя желае да въведе за конкретния имот. Причината за това е че ВИП Инвест Ланд ООД, като всички други неземеделски фирми,  има законовото право да разполага единствено с публично достъпна информация за имотите и такава, каквато клиентите ? с достъп до повече информация са пожелали да предоставят.  Възможно е да  съществуват промени в границите и номерата на имотите, но тази промяна все още не е отбелязана в публичните източници на информация.

6.4При въвеждане на информация от документите за собственост се показва съобщение, че за неверни данни потребителят носи законовата отговорност и негово задължение е той да провери и потвърди въведените данни.

6.5 Собственика има право да предлага имотите си за продажба, да ги отдава под наем или аренда.

 6.6Всеки регистрирал се собственик и въвел необходимите за това документи има правото да предложи един или повече от своите имоти на избран брокер или да направи предложение, видимо за всички участници в общата част на системата.

6.7 Собственика има право да работи едновременно с няколко брокера,като всеки един от тях ще бъде уведомяван за броя на брокерите, с които работи този собственик.

6.8Собствениците имат право да отправят запитване до няколко брокера или до няколко ползвателя за да могат да сравнят офертите.

6.9 При отдаване на имота под аренда или наем собственикът има за задължение да посочи допуска ли преарендоване или пренаемане на този имот. Освен това той ще трябва да посочи срокът, за който иска да отдаде своя имот. Като този срок трябва да бъде съобразен със законовите разпоредби за договорите за аренда и наем. Посоченият срок не може да бъде по-кратък от минималния по закон за съответния тип отдаване, но може да е по-дълъг от законовия.

6.10 При предлагане на имота за продажба задължително се попълва информация дали има някакви финансови или юридически тежести върху него. Отговорността за коректното въвеждане на тези данни се поема от собственика, който ги е въвел. Изключение е единствено случая, при който брокер регистрира собственика и извършва действията в системата от негово име. В този случай отговорността се поема от брокера.

6.11 След като собственика направи предложението си на няколко брокера те имат /1/ едноседмичен срок за да го приемат или отхвърлят. Собственика има право да променя този срок.

6.12Когато собственика е удовлетворен от отправените му оферти той има правото да я приеме или да я отхвърли,както и да контра-оферира с променени условия така,че те да отговарят на желанията му.

6.13Всеки собственик има право на  достъп до таблицата с договорените падежи по сделките, в които участва.

6.14При плащане от страна на ползвателя на имота,собственика е длъжен да го потвърди.

6.14 За собственика възниква задължение в рамките на 1 месец да отбележи плащането направено от ползвателя. Ако в този срок той не направи това екипът на Банка Имоти или брокера(ако сделката се е сключила с намесата на такъв) придобиват качеството на арбитър за изясняване на причините за неотбелязването. В случай че една от двете страни е подходила некоректно тя се вписва в черния списък на собственици

6.15 Всеки собственик има правото да види справка с подробна информация за всички свои имоти,както и справка за продадените от него имоти.

6.17 Фондовете нямат право да дава под аренда или наем наети имоти, за които не е отбелязано правото на преотдаване.

6.18 Фондовете имат правото да импортират и експортират данните за чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ в популярен формат, който да могат да предадат в ОСЗ. Възможен е и експорт към формати, разработени от партньорски фирми.

Права на собственика,който е въведен в системата от посредника:

 а. Собственикът има правото да работи с този брокер,които го е въвел в системата както и да направи своя регистрация и да предложи имотите си и на друг брокер.

 б. В случай, че все още с първия брокер не е сключен договор за посредничество или договора е с изтекъл срок,собственика има право да се откаже от услугите на този брокер и да предложи имотите си на друг.

в. Правата на собственика,които се отказал от услугите на един брокер или не е подписал удължаването на вече изтеклия  не се нарушават,когато брокера продължи да въвежда имоти на този собственик в профила създаден от самия брокер.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

7.1Ползвателите за да придобият качеството на „потребители” трябва да се регистрират в системата и да си поръчат и платят продукта, отговарящ на техните нужди. В случай,че той вече се е регистрирал като такъв в друга секция и е закупил продукт той има правото да използва тази регистрация и за другата секция.

7.2След като е заплатил избрания продукт всеки земеползвател придобива правото да изготви и изпрати до избрани брокери запитване за имоти в определено землище или определен масив.

7.3Ползвателя има правото да търси и намира имоти и без посредници като прегледа списъка на имотите в системата.

7.4Ползвателите имат правото и да получават от брокери оферти за наемане, арендуване или покупка на определени имоти, както и да отправят оферти за харесани от тях имоти. Те посочват избраните имоти, предлагат сума за рента или наем на дка.

7.5Относно плащанията извършвани към собствениците на земята ползвателят трябва да  попълни таблица с падежни дати и суми, които смята да преведе на съответния ден. След подписване на договора между ползвателя и собственика или ползвателя и посредника  таблицата с договорените дати на падежите не може да бъде коригирана. Но  във втора таблица, при промяна на уговорките с анекс могат да се запишат актуалните дати с падежите.

7.6Ползвателя е длъжен да спазва посочените падежни дати и да изплаща посочените суми,както и да отбелязва в системата направеното плащане. Респективно за собственика възниква задължение да потвърди плащането.

7.8При некоректно отбелязване относно плащането от страна на ползвателя  системата сигнализира и той се бива вписан в списъка на некоректните ползватели.

7.9Когато ползвателя използва услугите на брокер от системата той сключва с него договор за посредничество изготвен от брокера.

7.10Всички  регистрирани в секция „Ползватели” имат правото да експортират данните за собствените и наетите имоти в попълнени заявления и декларации по чл. 69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ в популярен формат, който да могат да предадат в ОСЗ. Както и да експорт към други формати които са разработени от парньорски фирми.

7.11. Всеки регистриран ползвател има право на:

 а. справка с имотите,които е наел през системата;

б.справка, в която се показват само данните за имоти, които са закупени или наети във връзка със споразумения за уедрено ползване на земята:

в.справка за офертите- които той е отправил и които са отправени към него.

 

8.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСРЕДНИЦИТЕ

8.1Посредника придобива качеството на „потребител” след като се регистрира в системата и си  поръча и плати продукта, отговарящ на неговите нужди.

8.2Посредника придобива правото да набира имоти за управление по следните начини:

a.като избере имоти от предложените в общодостъпната част на системата Банка Имоти и след като се свърже със собственика им

б.когато някой собственик ги избере от списъка на всички брокери в системата и им изпрати предложение за управление на един или повече имоти;

в.когато сам регистрира собственика в системата,за да му предложи имот чрез системата Банка Имоти. В този случай той трябва да попълни всички данни на собственика- име, ЕГН или БУЛСТАТ, адрес, имейл и др. В така създадения от него профил на собственика,брокера трябва да въведе всички необходими данни за имотите на този собственик. Въвеждат се и документите даващи му право да се разпорежда с тях. Брокера носи цялата наказателна отговорност при въвеждане на некоректни данни.

8.3Посредника има правото да  добави нови имоти, да ги коригира и да ги изтрие.

8.4Когато собственика се откаже от предложения договор за посредничество или не подпише удължаването на вече изтеклия, посредника  спира да има право на управление на тези имоти. Посредника има правото да продължи да въвежда имоти на този собственик в профила, който сам е създал,но не може да ги предложи на трети лица.

8.5За посредника възниква задължение за изготвянето на посредническия договор. Той сам написва текста и така създава шаблони на клаузите. Заедно с това може да се направи и таблицата с падежите и сумите за комисионна.

8.6При осъществено плащане от страна на ползвателя за брокера възниква задължението да потвърди получаването на парите.

8.7Ако посредника не отбележи плащане в рамките на един месец след като ползвателя го е направил екипът на Банка Имоти се намесва в ролята на арбитър и изяснява причините  за неотбелязването. В случай че една от двете страни е подходила некоректно тя се вписва в черния списък на некоректните посредници или ползватели.

8.8Посредника придобива правото и да предлага имотите на потребителите от секция „Ползватели”,като в една оферта той може да им предложи имоти от различни собственици,чиито имоти управлява.

8.9Посредникът има право да предложи срок и начин на отдаване и цена, различни от тези на собственика. Като срокът трябва да бъде съобразен със законовите разпоредби за съответния тип отдаване и не може да бъде по-дълъг от срока, за който посредникът е получил правото да управлява тези имоти.

8.10Посредникът няма правото да предложи за отдаване имот, който е получил за продажба и както и да предложи за продажба имот, който е получил за отдаване.

8.11 Не е възможно в една оферта да се включат имоти за продажба и имоти за отдаване.

8.12 Като задължение за посредника възниква и следенето на плащанията по договорите между ползвател и собственик на имотите. Ако собственикът не отбележи плащане в рамките на един месец след като ползвателя го е направил брокера се намесва в ролята на арбитър и изяснява причините  за неотбелязването. В случай че една от двете страни е подходила некоректно тя се вписва в черния списък на некоректните собственици или ползватели.

8.13Когато брокера не изпълни контролната си роля,ощетената страна има правото да подаде сигнал до екипа на Банка Имоти и екипа да изпълни ролята си на арбитър. В случай на некоректност посредника се вписва в списъка на некоректните посредници.

8.14Посредниците имат право и на справки:

а. За имоти под тяхно управление- данни за номер на имота, местоположение, площ, категория, начин на трайно ползване, форма на отдаване или продажба и собственик;

б. Справка за вече продадени или отдадени под наем и аренда имоти,както и за сключените договори.

 

9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

9.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и инсталиране на съответните софтуерни приложения) и достъп до Интернет, за да ползва предоставяните от ВИП Инвест Ланд ООД Услуги.

9.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта www.propertybank.eu, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени в тези Общи Условия.

9.3. При ползване на Услугите на Уебсайта www.propertybank.eu, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разполага на сървър на ВИП Инвест Ланд ООД Потребителско съдържание. Фирмата не носи отговорност за информацията качена от потребителя.

9.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните Услуги да не разполага на сървъра на ВИП Инвест Ланд ООД и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание - информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

в. с порнографско или открито сексуално съдържание

д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;

е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;

з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;

к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

л. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;

м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

9.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от ВИП Инвест Ланд ООД услуги:

а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

б. да уведомява незабавно ВИП Инвест Ланд ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

в. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

д. да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up – изскачащи прозорци", "blind link – заслепяващи линкове" и други подобни).

9.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от ВИП Инвест Ланд ООД Услуги, като деактивира предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или прекрати регистрацията си на Уебсайта www.propertybank.eu, съответно преустанови използването на Услугите по т. 2.3. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ - от момента на преустановяване ползването на услугите по т. 2.2., договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а ВИП Инвест Ланд ООД спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и има право да спре достъпа до сървърите и да изтрие разположеното от него Потребителско съдържание в съответствие с т. 14.2. от настоящите Общи условия. Деактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.

9.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта www.propertybank.eu, включително Потребителско съдържание, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

9.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от Сайта услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта http://propertybank.eu/, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

9.9. С приемането на настоящите Общи* условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от ВИП Инвест Ланд ООД.

 

10. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД

10.1. ВИП Инвест Ланд ООД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.

10.2. ВИП Инвест Ланд ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание.

10.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство ВИП Инвест Ланд ООД съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървъра, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на ВИП Инвест Ланд ООД или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

10.4. ВИП Инвест Ланд ООД има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта http://propertybank.eu/, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от ВИП Инвест Ланд ООД или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на ВИП Инвест Ланд ООД. ВИП Инвест Ланд ООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта http://propertybank.eu/.

10.5.ВИП Инвест Ланд ООД има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително чрез услугата „Електронна пощенска кутия”, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

10.6. ВИП Инвест Ланд ООД няма задължението да спира достъпа и/или да премахва Потребителско съдържание, публикувано в Уебсайта http://propertybank.eu/ по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който го е публикувал.

10.7. ВИП Инвест Ланд ООД има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите по т. 2.3., както и достъпа на други ПОТРЕБИТЕЛИ до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на ВИП Инвест Ланд ООД или съгласно получена от трети лица информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

10.8. ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта www.propertybank.eu, като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ със съобщение на съответните интернет страници или в Потребителския му профил.

 

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на Уебсайта www.propertybank.eu, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД неизключителното право да го записва и съхранява. Правото се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД, както и за разумен срок (или за срок от три месеца) след премахването или изтриването му.

11.2. В случай, че предоставеното Потребителско съдържание включва обекти на интелектуална собственост, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху тях или има правото да използва съответните материали по начина, посочен в настоящите Общи условия, включително правото да сублицензира ползването на съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост, лични или други права на трети лица.

11.3. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите. Освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване при условие, че не застъпва интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост. Независимо от горното ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД или друг ПОТРЕБИТЕЛ.

11.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на Уебсайта http://propertybank.eu/, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

11.5. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост - материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание на http://propertybank.eu/, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

11.6. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД в писмена форма на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление или чрез писмо, изпратено на адреса на електронна поща, посочен за контакт с ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и адрес и телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ. ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД по своя преценка предприема действията, посочени в т. 11.1. на настоящите Общи условия.

 

12. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

12.1. ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това.

12.2. ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните и изпращаните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредсвом Услугите “Чат” и “Електронна пощенска кутия” електронни съобщения. Освен това, ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на съдържание, предоставено от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез Уебсайтаhttp://propertybank.eu/.

12.3. ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му с оглед използването на услугата „Електронна пощенска кутия”. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

12.4. ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на форсмажорни обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД.

12.5. ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД поема отговорност за възстановяване на данни от базите данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ при настъпване на форсмажорни обстоятелства за него – сриване на софтуера на крайното клиентско устройство.

12.6. ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето, на която и да било от Услугите, достъпни чрез Уебсайта http://propertybank.eu/.

12.7. Страните приемат, че ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.

12.8. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта http://propertybank.eu/, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

 

13. ПРАВА НА ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

13.1. ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.

13.2. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

13.3. ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД има правото без предизвестие да деактивира паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да преустанови предоставянето на ПОТРЕБИТЕЛЯ на Услугите по т. 2.3. и да изтрие от сървърите си цялото Потребителско съдържание разположено от него. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

13.4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта www.propertybank.eu от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им окаже необходимото съдействие и предостави цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

13.5. В горните случаи ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 

14. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

14.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

 

15. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ВИП Инвест Ланд ООД е регистриран администратор на лични данни, съгласно ЗЗЛД и спазва стриктно неговите разпоредби.

15.1. ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва ЕИК/ЕГН, име на фирма, име, презиме, фамилия, населено място, адрес, имейл, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта www.propertybank.eu. Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия.

15.2. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп в режим on-line до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД.

15.3. ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

15.4. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

15.5. ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД събира и използва информацията по т. 13.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД.

15.6. ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;

б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД;

в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;

д/ други посочени в закона случаи.

15.7. При използване на Уебсайта www.propertybank.eu, ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта www.propertybank.eu, времето прекарано на нея и др. В допълнение, ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.2., съответно т. 3.3.1 за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

 

16 ДРУГИ УСЛОВИЯ

16.1. С приемане на настоящите Общи условия, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД, дори ако не е било получено.

16.2. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи или части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

16.3. Уебсайтът ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД се поддържа от ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. ВИП ИНВЕСТ ЛАНД ООД не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта http://propertybank.eu/ извън територията на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

16.4. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

16.5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове ще бъдат разрешавани, съгласно действащото в РБ законодателство.

 

Настоящите Общи условия влизат в сила от датата на публикуването им на сайта www.propertybank.eu.

Undefined